logo
 • Home
 • Leaderboard
 • Banglore vs Lucknow | 10-04-2023

  S.No Name User ID Duration
  1 Ahmed AHME3749 00:1
  2 Jothi JOTH9984 00:1
  3 Ramanan S RAMA4366 00:1
  4 Ashiq ASHI0069 00:2
  5 Pranes PRAN0195 00:2
  6 Akshay kumar AKSH5016 00:3
  7 Sasi priya SASI0664 00:3
  8 Vishal VISH5367 00:3
  9 Sanjay SANJ4979 00:3
  10 Shabana SHAB6682 00:3