logo
 • Home
 • Leaderboard
 • Delhi VS Punjab | 13-05-2023

  S.No Name User ID Duration
  1 Ajai devakan AJAI5413 00:3
  2 Radhika RADH7807 00:4
  3 Shalik SHAL3642 00:4
  4 K S SANDHYA K S 6135 00:4
  5 Ethi Gaming ETHI5476 00:5
  6 Kevin KEVI1868 00:5
  7 Subbi SUBB7258 00:5
  8 Lakshmi LAKS7773 00:5
  9 Sumathi G SUMA8237 00:5
  10 Rajesh Sachin RAJE0540 00:5