logo
 • Home
 • Leaderboard
 • BANGALORE VS CHENNAI | 17-04-2023

  S.No Name User ID Duration
  1 Pranes PRAN0195 00:1
  2 VIJAYAKUMAR R VIJA6514 00:2
  3 R Guru Vignesh R GU8836 00:2
  4 Mahalakshmi Mahesh MAHA6278 00:3
  5 Ganesh R GANE3326 00:3
  6 Chinnasamy CHIN4827 00:3
  7 Gowtham GOWT3489 00:3
  8 Ismail ISMA8527 00:3
  9 Mahesh Mahi MAHE4475 00:3
  10 Sathya SATH5250 00:4