logo
 • Home
 • Leaderboard
 • PUNJAB VS LUCKNOW | 28-04-2023

  S.No Name User ID Duration
  1 Sarath Babu SARA8665 00:2
  2 Stini STIN5809 00:2
  3 Manoj Praveen MANO7104 00:3
  4 Sathish SATH7875 00:3
  5 Prithivi raj PRIT2852 00:3
  6 Amal v krishna AMAL8003 00:3
  7 Sanjay M SANJ4588 00:3
  8 Asaiyan Asaiyan ASAI7909 00:3
  9 Sarath balakrishnam SARA8435 00:3
  10 Chitra.M CHIT4232 00:3