logo
 • Home
 • Leaderboard
 • DELHI VS KOLKATA | 20-04-2023

  S.No Name User ID Duration
  1 Karthikeyan KART6842 00:1
  2 Pavithran PAVI8007 00:2
  3 Ragav RAGA6550 00:3
  4 Kowsal KK KOWS4597 00:3
  5 Selvakumar SELV0368 00:3
  6 Rajasri RAJA9091 00:3
  7 Avinassh AVIN2219 00:4
  8 Sanjay M SANJ4588 00:4
  9 Nithran NITH5586 00:4
  10 Mahalakshmi Mahesh MAHA6278 00:4